OTCMKTS: BYDDY company

please list OTCMKTS: BYDDY

Common T212 what the heck