PLease add these stocks thanks

NYSE:

MITT
GPMT
WMC

Thanks!