Tenex Therapeutics (TENX)

Please add Tenex Therapeutics (TENX).

Thank you