WSO [NYSE] Watsco, Inc

Please add WSO [NYSE] Watsco, Inc. Thank you :slight_smile: